P6 Antwerp logo
P6 Antwerp - Privacy Beleid

Algemeen

P6 Antwerp (BV), met maatschappelijke zetel te Scheldestraat 86, 2000 Antwerpen en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0778.697.489 (hierna ” P6 Antwerp”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. P6 Antwerp wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. P6 Antwerp wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. P6 Antwerp vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk zou geïdentificeerd kunnen worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacy beleid dat u hieronder vindt.

Referentie: De officiële website met informatie over de GDPR

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details vindt u in ons privacy beleid onder het kopje “modules van derden en analyses”.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u hieronder over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

Externe hosting

De hosting van onze website werd ondergebracht bij een externe dienstverlener (host). Op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via de website worden gegenereerd.

Onze reservatiemodule wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, reservatie informatie, contactinformatie, namen en andere metadata die via deze service worden gegenereerd.

Deze hosts worden gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Om een verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze host een overeenkomst voor de verwerking van onze reservaties, en de bijhorende, noodzakelijke, persoonlijke data, afgesloten.

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

P6 Antwerp (BV)
Scheldestraat 86
2000 Antwerpen

Telefoon: +3232317575
E-mail: info@p6-antwerp.be

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.)

DPO

Heb je een specifieke vraag over onze privacy policy of uw persoonlijke gegevens ?
Onze DPO functionaris is :
Johan Verwerft
info@budgetsites.be
Erkenningsnummer: DPCDPO1027054-2018-04

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens
Recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

INDIEN GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP EEN VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 GDPR).

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht te eisen dat de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als website gebruiker toestuurt. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen als deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om op elk moment gratis informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook het recht deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze juridische mededeling staat vermeld, als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen te eisen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” is vermeld. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, heeft u de mogelijkheid de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21 Sectie 1 GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Promotionele e-mails

P6 Antwerp distantieert zich volledig van het gebruik van uw contactgegevens ten behoeve van het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal.

Gegevensverzameling op onze website – cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie “cookies” noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (verplichte cookies) of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Als uw toestemming voor de opslag van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van de verkregen toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 letter a GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Bij het deactiveren van cookies kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u apart informeren in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, uw toestemming vragen.

Naam Categorie Beschrijving Duur
CookieLawInfoConsent Noodzakelijk Registreert de standaardknopstatus van de overeenkomstige categorie & de status van CCPA. Werkt alleen in coördinatie met de primaire cookie. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-advertisement Noodzakelijk Deze cookie, ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin, wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Advertentie” vast te leggen. 1 jaar
_ga Analytisch Berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen. 2 jaar
_gid Analytisch De _gid cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken en maakt tevens een analyserapport van de prestaties van de website. Enkele van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken. 1 dag
_gat_gtag Analytisch Ingesteld door Google om gebruikers te onderscheiden. 1 minuut
pll_language Functioneel De pll _language cookie wordt door Polylang gebruikt om de door de gebruiker gekozen taal te onthouden wanneer deze terugkeert naar de website, en ook om de taalinformatie te verkrijgen wanneer deze niet op een andere manier beschikbaar is. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-performance Noodzakelijk Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie “Prestaties”. 11 maand
cookielawinfo-checkbox-analytics Noodzakelijk Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie “Analytics”. 11 maand
cookielawinfo-checkbox-others Noodzakelijk This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie “Other. 11 maand
viewed_cookie_policy Noodzakelijk De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. 11 maand
cookielawinfo-checkbox-necessary Noodzakelijk Deze cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan. 11 maand
cookielawinfo-checkbox-functional Noodzakelijk De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie consent om de toestemming van de gebruiker te registreren voor de cookies in de categorie “Functioneel”. 11 maand

Gegevensverzameling op onze website – Externe dienstverlening

Op onze website zijn diensten van derden geïntegreerd, die op hun beurt cookies verzamelen en doorgeven aan het land van herkomst. De verantwoordelijkheid voor de overdracht en verwerking van uw gegevens ligt bij deze bedrijven en vindt plaats zonder onze betrokkenheid.

Het gebruik van de onderstaande diensten is in het belang van het tot stand komen van een commerciële overeenkomst. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1, uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverzameling op onze website – Google services

Aanbieder: Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Maps
Onze website gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. Om de functies van Google Maps te gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Google-diensten vindt u in hun privacy beleid.

Gegevensverzameling op onze website – Combell web hosting

Aanbieder: Combell, Skaldenstraat 121, 9042 Gent
De provider van onze website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft in “server log files”.
Dit zijn:
– Browsertype en browserversie
– Gebruikt besturingssysteem
– Referrer URL
– Hostnaam van de bezoekende computer
– Tijdstip van de serveraanvraag
– IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst te vervullen of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst. Combell stelt deze privacy policy ter beschikking.

Gegevensverzameling op onze website – Cubilus kamer reservatie systeem

Aanbieder: Stardekk NV, Rijselstraat 2A, 8200 Brugge

Stardekk verzamelt en verwerkt uw gegevens in het kader van haar werkzaamheden. Zij handelt conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Stardekk stelt deze privacy policy ter beschikking.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1). De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Google Analytics – IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant te verrichten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics – Browser plugin

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door deze browser plugin te downloaden en te installeren.

Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een directe klantenovereenkomst met Google gesloten door de “Wijziging gegevensverwerking” in Google Analytics te accepteren. Meer over de wijziging van de gegevensverwerking voor Google Analytics vindt u hier.

Google Analytics – Verzameling van demografische gegevens

Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de paragraaf “Weigering van gegevensverzameling”.

*Deze pagina is beveiligd met WordProof blockchain timestamp